Akceptujemy:  benefit     multisport    ok-system    fitprofit

zabki.fitplace.pl

Regulamin korzystania z klubu fitness FitPlace

 1. Właścicielem klubu fitness jest WAWRA IWONA – “MEGABET” Firma Handlowo-Usługowa
 2. Użytkownikami Klubu mogą być:
  a) osoby, które posiadają aktywny karnet
  b) osoby pełnoletnie,
  c) osoby małoletnie od 13 roku życia, wyłącznie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego
  (pod opieką opiekuna), potwierdzoną własnoręcznym podpisem przedstawiciela ustawowego
  złożonym na Formularzu Aplikacyjnym, (dalej jako “Członkowie klubu”), a od 15 roku życia za
  pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego.
 3. Członkowie Klubu uprawiają sport i biorą udział w zajęciach w Klubie oraz używają wyposażenia i
  urządzeń Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. FitPlace nie ponosi odpowiedzialności
  za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez członków Klubu.
 4. Członkowie Klubu, których stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na ich zdolności
  umysłowe lub fizyczne nie mają prawa uczestniczyć w ćwiczeniach, zajęciach a także korzystać z
  urządzeń i usług Klubu
 5. Członek Klubu korzysta z usług Klubu oraz jego wyposażenia na własną odpowiedzialność.
 6. FitPlace nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje
  zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Członka Klubu. Członek Klubu zawierając
  Umowę zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Klubu/Właściciela z tytułu uszczerbku na zdrowiu
  bądź pogorszenia się stanu zdrowia w związku z korzystaniem z urządzeń lub uczestnictwem w
  zajęciach organizowanych przez Klub.
 7. Wstęp do Klubu jest możliwy z wykorzystaniem karty członkowskiej (dalej jako “Karta”).
 8. Członek Klubu powinien niezwłocznie poinformować FitPlace o zgubieniu Karty.
 9. Za wydanie nowej Karty, z przyczyn leżących po stronie Członka Klubu, zostanie pobrana opłata
  zgodnie z obowiązującym cennikiem w Klubie.
 10. Przy każdym wejściu do Klubu Karcie zostaje przypisany unikalny numer szafki oraz zostaje wydany
  kluczyk. Członek Klubu pozostawia Kartę w zamian za wydanie kluczyka.
 11. Członek Klubu ponosi osobistą odpowiedzialność za bezpieczne zamknięcie szafek w przebieralni. Nie
  należy przechowywać pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów w szafkach w przebieralni.
  Przedmioty wartościowe można zdeponować u pracowników recepcji. FitPlace nie ponosi
  odpowiedzialności za kradzież pieniędzy lub innych przedmiotów pozostawionych w szafkach lub poza
  nimi w przebieralni, oraz innych pomieszczeniach Klubu.
 12. Za zgubienie kluczyka do szafki pobierana jest opłata w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem.
 13. Członek Klubu zobowiązany jest do opróżnienia szafki przed wyjściem z Klubu. Szafki w Klubie są
  opróżniane przez FitPlace każdej nocy. W razie niespełnienia obowiązku opróżnienia szafki przez
  Klubowicza, rzeczy w niej pozostawione będą przechowywane przez okres ustalony przez Klub.
 14. Członek Klubu nie może nikomu udostępniać swojej Karty, ani zezwalać na jej użycie osobom trzecim.
 15. Członkowie Klubu zobowiązani są do zachowywania się w Klubie w sposób odpowiedni, tak by nie
  przeszkadzać innym Członkom Klubu. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone
  i może przyczynić się do wyproszenia Członka Klubu przez jego personel.
 16. Członkowie Klubu są zobowiązani do używania ręczników w trakcie ćwiczeń aby zapewnić utrzymanie
  urządzeń i wyposażenia Klubu w czystości a także zapewnić higienę i komfort innym Członkom Klubu.
 17. Po zakończeniu ćwiczeń z wykorzystaniem urządzeń treningowych Członek Klubu powinien je odłożyć
  na miejsce lub odpowiednio zabezpieczyć.
 18. Zabronione jest rzucanie (upuszczanie z wysokości) jakiegokolwiek sprzętu, w tym w szczególności:
  sztang, obciążników, hantli itp. sprzętu.
 19. Członek Klubu powinien zapoznać się z systemem ochrony przeciwpożarowej w Klubie, w
  szczególności z oznaczeniami ewakuacyjnymi i przeciwpożarowymi.
 20. Wszystkich Członków Klubu obowiązuje strój i czyste obuwie sportowe. Obuwie sportowe należy
  zmienić w szatni przed wejściem do pomieszczeń, w których wykonywane są ćwiczenia. Obuwie
  sportowe musi być odpowiednie do wykonywanego rodzaju ćwiczeń.
 21. Do dyspozycji Członków Klubu są oddzielne szatnie dla kobiet i dla mężczyzn.
 22. Ze względu na higienę, Członkowie Klubu korzystający z natrysków powinni używać ochraniaczy na
  stopy (np. klapki z antypoślizgową (podeszwą).
 23. Przed skorzystaniem z Klubu i urządzeń należy zapoznać się z regulaminem oraz instrukcjami
  użytkowania i obsługi sprzętu sportowego znajdującymi się na urządzeniach. W razie wątpliwości
  należy poprosić o pomoc Instruktora sprawującego opiekę na sali lub innego przedstawiciela Klubu.
 24. Po zakończeniu ćwiczeń na sprzęcie, sprzęt należy wytrzeć płynem dezynfekującym dostępnym na sali.
 25. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa Członek
  Klubu, powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał, a w przypadku
  zauważenia usterek lub powzięcia jakichkolwiek innych wątpliwości dotyczących stanu sprzętu, zgłosić
  ten fakt Trenerowi lub innemu członkowi Personelu Klubu.
 26. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny mechanizmów służących do udźwigów ciężarów.
  Również dokładnie należy zakładać tarcze na sztalugę do podnoszenia ciężarów.
 27. Przed rozpoczęciem treningu należy upewnić się, że przyjęta pozycja ćwiczebna jest prawidłowa oraz
  że nie ma innych przeszkód uniemożliwiających rozpoczęcie ćwiczeń.
 28. Ręcznik oraz części ubrania należy trzymać z dala od ruchomych części urządzenia. Sznurowadła
  powinny być starannie zawiązane. Długie włosy powinny być związane.
 29. Zabrania się zeskakiwania z bieżni podczas jej pracy.
 30. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów, nie wolno kłaść hantli, sztang na tapicerce.
 31. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować stanowisko oraz wszystkie elementy sprzętu, a w
  szczególności odłożyć sztangi, gryfy, hantle na stojaki.
 32. Zabrania się przestawiania urządzeń treningowych.
 33. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących
  sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Członek Klubu powinien
  zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń i dla własnego
  bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie, celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do
  uczęszczania do Klubu.
 34. Członek Klubu nie może korzystać z żadnych obiektów Klubu, jeżeli jest w stanie infekcji, choroby
  zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby przebywające w Klubie.
 35. Członek Klubu wykonujący ćwiczenia z Trenerem Personalnym lub Członek Klubu biorący udział w
  zajęciach grupowych jest zobowiązany do poinformowania Trenera lub prowadzącego zajęcia o
  wszelkich dolegliwościach.
 36. Członkowie są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia z trenerami punktualnie. Nie jest dopuszczalne
  wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć.
 37. W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć, FitPlace zastrzega sobie prawo poproszenia o
  wcześniejsze zapisy na takie zajęcia i wskazania terminu dokonywania takich zapisów.
 38. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o
  opuszczenie zajęć, jeśli sala ćwiczeń jest przepełniona lub, w opinii trenera, zachowanie Członka Klubu
  jest nieodpowiednie.
 39. W Klubie obowiązuje bezwzględny zakaz:
  a) wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych,
  narkotyków oraz innych środków odurzających,
  b) palenia tytoniu,
  c) handlu i akwizycji, a także zakaz naklejania i pozostawiania reklam i ulotek na terenie Klubu,
  d) wprowadzania i przechowywania zwierząt,
  e) wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych,
  wybuchowych i broni,
  f) prowadzenia działalności przez podmioty niezwiązane z FitPlace bez zgody FitPlace w
  szczególności treningów personalnych.
 40. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub obowiązujących instrukcji obsługi urządzeń do
  ćwiczeń, mogą zostać wyproszone z siłowni.
 41. Członek Klubu nie powinien wnosić na teren Klubu albo pozostawiać bez nadzoru rzeczy
  wartościowych.
 42. Za wyrządzone przez Członka Klubu szkody na mieniu oraz szkody na osobie powstałe na skutek
  nieprawidłowego korzystania, uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń odpowiedzialność
  ponosi Członek Klubu, a w przypadku małoletnich Członków Klubu również ich przedstawiciele
  ustawowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 43. W przypadku odnotowania przez Personel Klubu lub zgłoszenia przez innych Członków Klubu
  zachowań Członka Klubu, które zagrażają bezpieczeństwu innych osób przebywających w Klubie lub
  mogą zaszkodzić reputacji i interesom Klubu lub FitPlace, w szczególności z powodu, agresywnego lub
  groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia
  społecznego, personel Klubu ma prawo wyprosić Członka z Klubu, niezależnie od konsekwencji
  wskazanych w Warunkach Członkostwa ‐ Formularzu Aplikacyjnym.
 44. Członkami Klubu, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów mogą być małoletni, którzy ukończyli 13
  rok życia.
 45. Zgodę na korzystanie z usług i urządzeń Klubu osoby małoletniej podpisuje przedstawiciel ustawowy,
  osobiście w recepcji Klubu, dokumentując wiek małoletniego. Zgoda obejmuje przyjęcie pełnej
  odpowiedzialności za osobę małoletnią, jej uczestnictwo w Klubie oraz jego następstwa.
 46. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki małoletnich będące wynikiem niestosowania się do
  programu i instrukcji zaleconych przez instruktora i obsługę Klubu.
 47. Małoletni poniżej 15 roku życia (dalej „Dzieci”) mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką i na
  wyłączną odpowiedzialność i ryzyko swoich rodziców / opiekunów prawnych będących Członkami
  Klubu.
 48. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani stale kontrolować sposób wykonywania ćwiczeń siłowych i
  aerobowych wykonywanych przez Dzieci, dbać o opiekę i bezpieczeństwo.
 49. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać wyłącznie z zajęć dla dzieci i mają bezwzględny zakaz
  korzystania z innych urządzeń Klubu. Rodzice/opiekunowie prawni Dzieci poniżej 13 roku życia są
  obowiązani do osobistego odprowadzenia i odbioru Dzieci z zajęć grupowych.
 50. Klub zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych ograniczeń wiekowych polegających w
  szczególności na możliwości korzystania z niektórych usług/ urządzeń wyłącznie przez osoby
  pełnoletnie.
 51. Osoby małoletnie będące członkami Klubu jak i Dzieci korzystające z niego pod opieką opiekunów
  zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad regulaminu dotyczących pełnoletnich Członków
  Klubu.
 52. FitPlace jest uprawnione do utrwalania za pomocą dostępnych środków swoich obiektów dla celów
  reklamowych i promocyjnych, wskutek czego może dojść do niezamierzonego utrwalenia wizerunku
  Członka Klubu, przy czym ewentualne wykorzystanie wizerunku Członków Klubu w Materiałach
  (promocyjnych/reklamowych) nastąpi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 53. W uzasadnionych przypadkach Klub ma prawo do zamknięcia wybranych obiektów Klubu, na przykład
  w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub sprzątania.
  W sytuacji, gdy godziny otwarcia Klubu ulegną zmianom, Klub poinformuje o tym Członków Klubu z
  wyprzedzeniem.
 54. Godziny otwarcia Klubu są wywieszone w pomieszczeniach Klubu. FitPlace zastrzega sobie prawo do
  zmiany godzin otwarcia (ich skrócenia lub wydłużenia) w razie potrzeby, i nie stanowi to zmiany
  Umowy oraz zasad Regulaminu.
 55. Klub ma prawo do zmiany osoby trenera prowadzącego zajęcia, i nie stanowi to zmiany Umowy oraz
  Regulaminu.
 56. Członkowie Klubu zobowiązani są ukończyć trening na siłowni najpóźniej 15 minut przed zamknięciem
  Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie zamknięcia.
 57. W dniach ustawowo wolnych od pracy, Klub zastrzega sobie możliwość nieudostępnienia pomieszczeń
  i usług Klubu Członkom.
 58. Klub może zostać zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia remontów lub zabiegów
  sanitarnych a także usunięcia awarii. O zamknięciach planowanych Członkowie Klubu zostaną
  powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.
 59. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Klubu.
 60. Ceny za używanie specjalnego wyposażenia lub za świadczone specjalne usługi nie wchodzące w
  zakres danego typu członkostwa są określone w cenniku ustalonym przez FitPlace.
 61. FitPlace zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia w poczet Członków Klubu lub wpuszczenia na teren
  Klubu, bez podania przyczyny.
 62. Ważne informacje są podawane na recepcji Klubu.
 63. Osoby pod wpływem narkotyków, alkoholu lub środków psychotropowych nie zostaną wpuszczone na
  teren Klubu, jednocześnie zabrania się spożywania oraz sprzedaży i rozdawania w/w środków na
  terenie Klubu.
 64. FitPlace nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Członków Klubu.
 65. Przez podpisanie niniejszego Regulaminu, Członek Klubu potwierdza, że zapoznał się z nimi, zrozumiał
  je, akceptuje warunki i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 66. Pojęcia „członkostwo” oraz „Członek Klubu” są używane w celu ustalenia praw i obowiązków
  związanych z używaniem wyposażenia Klubu i usług świadczonych przez FitPlace. Ani użycie tych pojęć
  ani zawarcie Umowy nie powoduje powstania stosunku spółki lub innej formy stowarzyszenia lub
  jakiejkolwiek formy współwłasności pomiędzy Członkami Klubu ani też pomiędzy poszczególnymi
  Członkami Klubu i FitPlace.
 67. Klub wyposażony jest i monitorowany przy pomocy sieci kamer przemysłowych.
 68. W klubie TRENINGI PERSONALNE mogą prowadzić wyłącznie TRENERZY w nim zatrudnieni. Tym
  samym żaden trener czy instruktor spoza klubu nie może prowadzić żadnej działalności, związanej z
  trenowaniem osób, przebywających na terenie klubu.
 69. Regulamin dostępny jest w Klubie oraz na stronie www.fitplace.pl
 70. FitPlace zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione warunki
  Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.fitplace.pl oraz w Klubie. Zmiana
  warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa Klubowicza nabyte przez Klubowicza przed
  wejściem w życie zmian Regulaminu.